Tietosuojaseloste

RUUSUKESTUDION ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Pvm: 13.5.2018

Viite: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

1 REKISTERINPITÄJÄ

RuusukeStudio, y-tunnus 1039779-3, Imjärventie 188a, 18300 HEINOLA KK

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Arja Nikkinen, ruusukestudio@gmail.com, 040 774 2071

3 REKISTERIN NIMI

RuusukeStudion asiakasrekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan antaman tilauksen pohjalta annetut osto- ja yhteystiedot.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin on talletettu asiakkaan nimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot sekä osto- ja maksutiedot.

6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

RuusukeStudio säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja RuusukeStudion välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan rekisteröidyn asiakkuuteen sekä asiointiin liittyvistä tapahtumista.

8 TIETOJEN SIIRTO UEU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain yrityksen henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain rekisterinpitäjällä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja RuusukeStudion asiakasrekisteriin on talletettu.

11 VALITUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.